Kathmandu University News

Notice for Supply Sport Materials

isms | 15 April, 2015 16:26

sf7df8f+} ljZjljBfnosf] nfuL Sports Materials ;KnfO{ ug]{ af/]sf] ;"rgf

 o; ljZjljBfnosf]] nflu s]lx Sports Materials cfj:os ePsf]n] OR5's kmd{x?n] tklzndf pnn]lvt Lists cg';f/sf]  ;fdfgx? s] slt d"Nodf pknAw u/fpg ;Sg] xf], ;f] sf] lznalGb k|:tfj of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] @)&@ a};fv ^ ut] lbgsf] !@ ah] leq cfOk'Ug] ul/] btf{ ug{ of] ;'rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .

;fdfgx?sf] ljj/)f M

l;=g+=

;fdfgsf] ljj/)f

;+Vof

s}lkmot

kÚm^an

1

an

 

50 j^f

 

2

g]^

2 ;]^

 

3

sg{/ k\mNofu

1 ;]^

 

4

nfOG; Dofg k\mNofu

2 ;]^

 

lqms]^

1

an

 

30 j§f

 

2

Aof^

 

20 j^f

 

3

lsk/ Unf]A;

1 ;]^

 

4

lsk/ Kof*

1 ;]^

 

5

Aof^\; Dofg Kof*

4 ;]^

 

6

Aof^\; Dofg Kof* -n]k\m^L_

2 ;]^

 

7

Aof^\; Dofg Unf]A;

4 ;]^

 

8

Aof^\; Dofg Unf]A;-n]k\m^L_

2 ;]^

 

10

x]Nd]^

5 j^f

 

10

uf*{

15 j^f

 

11

Dof^ *jn

1 yfg

 

af:s]^jn

1

an

20 yfg

 

2

:sf]/ af]*{

20 yfg

 

3

g]^

4 ;]^

 

4

l/é

4 j^f

 

Elnjn

1

an

 

20 j^f

 

 

g]^

1 j^f

 

 

/]lk|m :^f)*

1 j^f

 

OG*f]/sf ;fdfgx?

1

Aof^ldG^g ¥ofs]^

10 yfg

 

2

Aof^ldG^g ;^n

30 bh{g

 

3

Aof^ldG^g g]^

2 yfg

 

4

l^=l^= jf]*{

2 yfg

 

5

l^=l^= Jof^

10 yfg

 

6

l^=l^= g]^

4 yfg

 

7

Sof/d jf]*{

4 yfg

 

8

:sf]/ jf]*{

2 yfg

 

9

*f^{

2 ;]^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ef}lts Joj:yfkg zfvf

 

;+ks{

sf7df8f+} ljZjljBffno, w'lnv]n, sfe|]

kf]= a=g+=  ^@%)

kmf]gM )!! ^^!#((

km\ofS;M )!! ^^!$$#

E-mail:   procurement@ku.edu.np

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb